Search
bel voor informatie
 

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Matoeta, centrum voor voeding, gezondheid en bewustwording
Persoonsgegevens die worden verwerkt Matoeta handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal nooit ongevraagd persoonsgegevens van cliënten doorgeven aan derden. Matoeta heeft een privacy-reglement opgesteld voor de praktijk. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens kan de cliënt lezen in ons privacy statement.

Matoeta kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Matoeta en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Matoeta verstrekt.

Matoeta kan de volgende persoonsgegevens van cliënten verwerken:
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• email adres
• verzekering gegevens
• huisarts/specialist
• medische geschiedenis
• Dossier van het behandelproces
• Betalingsgegevens

Waarom Matoeta gegevens nodig heeft

  • Paramedische hulpverlening: Matoeta heeft deze gegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.
  • Contact en correspondentie: Matoeta verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of in het kader van de dieetbegeleiding.
  • Financiële afhandeling van de geboden zorg met de cliënt dan wel diens zorgverzekeraar, waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties. Matoeta gebruikt deze persoonsgegevens voor het opmaken van facturen wanneer de aanvullende verzekering niet toereikend is of als er helemaal geen sprake is van een aanvullende verzekering.
  • Wettelijke verplichting: bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoelang Matoeta gegevens bewaart
Matoeta bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het wettelijke bewaartermijn voor uw persoonsgegevens is 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw gegevens worden niet langer dan nodig is bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden:
Matoeta zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Matoeta heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Matoeta blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Matoeta gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Recht van inzage, rectificatie en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar: ingrid@matoeta.nl. Matoeta zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Let wel diagnoses vastgesteld door de desbetreffende diëtist noodzakelijk voor het opstellen van een dossier en verantwoorden naar de verzekeraar, kunnen niet meteen gecorrigeerd en/of verwijderd worden.
Matoeta wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen
Matoeta neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Matoeta maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat en beveiligingssoftware om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Matoeta haar verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Matoeta op via: ingrid@matoeta.nl.
www.matoeta.nl is de website van Matoeta.

Matoeta is als volgt de bereiken:
Postadres/vestigingsadres: Soesterbergstraat 81 2546 XP Den haag
Telefoon: 070-3667870
Emailadres: ingrid@matoeta.nl
Kamer van koophandel nummer: 27280671